Thông báo nhu cầu tuyển dụng việc làm (Cập nhật đến tháng 3/2020)

Căn cứ nhu cầu tuyển dụng tháng 3/2020 của các công ty và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Nam, Trung tâm Dạy nghề Thanh niên Quảng Nam tổng hợp số lượng, nhu cầu cụ thể thông báo rộng rãi đến các bạn trẻ trên địa bàn tỉnh quan tâm tìm hiểu. Mọi chi tiết và … Đọc tiếp Thông báo nhu cầu tuyển dụng việc làm (Cập nhật đến tháng 3/2020)