Tài liệu và hướng dẫn ôn tập thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020

1280

Thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 27/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam; Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam thông báo nội dung tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2019 cụ thể như sau:

1. Môn kiến thức chung: Thi trắc nghiệm gồm 60 câu hỏi, ôn tập các nội dung sau: – Thứ nhất: Ôn tập 03 chuyên đề sau:

+ Chuyên đề 1: Những vấn đề cơ bản về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.

Chuyên đề 2: Nền hành chính và cải cách hành chính nhà nước.

+ Chuyên đề 3: Chế độ công vụ và quản lý cán bộ, công chức.

– Thứ hai: Ôn tập bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm 180 câu hỏi.

2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành:

+ Đăng ký dự thi vào ngạch chuyên viên ở các cơ quan tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện, cấp tỉnh ôn tập 02 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng.

Chuyên đề 2: Một số quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp tỉnh và cấp ủy cấp huyện.

+ Đăng ký dự thi vào ngạch chuyên viên ở cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội ở tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố ôn tập 02 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội.

Chuyên đề 2: Một số quy định liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội. Ngoài ra, để phục vụ thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành cần ôn tập thêm các nội dung sau:

+ Luật Cán bộ, công chức, ngày 13/11/2008;

+ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

+ Nghị định 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Thông tư số 13/2010/TT-BNV, ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

+ Thông tư số 11/2014/TT-BNV, ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính; 

+ Thông tư số 05/2017/TT-BNV, ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV, ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV, ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức;

+ Thông tư số 03/2019/TT-BNV, ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Môn ngoại ngữ: Thi trắc nghiệm môn ngoại ngữ tiếng Anh, gồm 30 câu hỏi. Nội dung thi môn tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24-01-2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

Tài liệu tham khảo thi môn tiếng Anh kèm theo. Trong quá trình ôn tập, có gì vướng mắc, cần trao đổi đề nghị thí sinh phản ánh về cơ quan Thường trực Hội đồng thi tuyển (qua Ban Tổ chứcTỉnh ủy Quảng Nam, số điện thoại 0235.3852.703, 0235.3811.992, 0905.914.600 hoặc hộp thư điện tử, địa chỉ minhbtttphuninh@gmail.com) để được giải đáp. Lưu ý: Các nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển công chức năm 2019 thường xuyên được cập nhập tại địa chỉ http://quangnam.dcs.vn. Đề nghị các thí sinh thường xuyên cập nhập để biết thông tin.

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây