Tin mới nhất về tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020.

1272
cbcc

Theo Thông báo 39/TB-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo các nội dung về thi tuyển công chức, bố trí Công an xã chính quy, sáp nhập xã trên địa bàn tỉnh, thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và một số nội dung liên quan đến công tác nội vụ, thì UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo như sau:

1.Đối với thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam

– Giao trách nhiệm cho các Sở, Ngành, địa phương căn cứ quy định hiện hành có trách nhiệm thông báo cho người dự thi, đồng thời lập các thủ tục chấm dứt hợp đồng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong các cơ quan hành chính nếu người dự thi không đậu theo đúng quy định pháp luật lao động hiện hành (có thể sau ngày 31/3/2020). Giao Sở Nội vụ thông báo thời gian tiến hành tổ chức thi tuyển công chức năm 2020 để các Sở, ngành, địa phương biết và lập thủ tục cho thôi hợp đồng đối với người lao động theo đúng quy định.

– Giao Sở Nội vụ căn cứ ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 60/BNV-CCVC ngày 13/02/2020 và các văn bản khác (nếu có), khẩn trương xây dựng Kế hoạch, tham mưu UBND tỉnh tổ chức thi tuyển. Trường hợp thi lần đầu chưa hết chỉ tiêu tiếp tục tham mưu thực hiện thi tuyển trong năm 2020 nhằm đảm bảo tuyển dụng đủ số biên chế hiện tại còn lại chưa sử dụng; đồng thời sớm tham mưu Kế hoạch thi tuyển Viên chức theo chủ trương UBND tỉnh đã thống nhất. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn làm Bản cam kết đối với các thí sinh dự thi, chuyển cho các ngành và địa phương, nêu rõ nếu không thi đậu sẽ tự nguyện chấm dứt hợp đồng, không khiếu nại, trình tự, thủ tục thực hiện chấm dứt hợp đồng theo đúng quy định.

2.Về thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ:

– Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh có liên quan để triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định. Trong quá trình bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, các địa phương cần quan tâm thực hiện các nội dung:

  • Tiếp tục rà soát lại số lượng cán bộ, công chức cấp xã để bố trí, sắp xếp theo quy định tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP, đảm bảo kết thúc trước ngày 31/3/2020 (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 98/UBND-NC ngày 08/01/2020);
  • Đối với các trường hợp điều động cán bộ, công chức cấp xã sang chức danh cán bộ, công chức cấp xã trong cùng một đơn vị hoặc điều động cán bộ, công chức cấp xã này sang cấp xã khác còn biên chế, yêu cầu UBND các huyện theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức hiện hành, thực hiện việc điều động theo quy định (dứt điểm trong tháng 02/2020).
  • Đối với các trường hợp xét chuyển thành công chức, viên chức cấp huyện, đề nghị UBND các huyện khẩn trương lập hồ sơ, thủ tục, rà soát điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết (dứt điểm trong tháng 3/2020). Sau thời gian này, địa phương nào không thực hiện thì địa phương đó có trách nhiệm giải quyết đầu ra đối với các trường hợp này.
  • Ngoài việc giải quyết theo các phương án nêu trên, số cán bộ công chức cấp xã dôi dư còn lại nhưng có đủ điều kiện để giải quyết nghỉ hưu đúng tuổi, nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc 01 lần theo các Nghị định số: 108/2014/NĐ-CP, 113/2018/NĐ-CP, 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ trong thời gian từ nay đến hết tháng 3/2020 thì giao các huyện có trách nhiệm lập thủ tục giải quyết theo đúng quy định hiện hành. Đối với những trường hợp này, thời gian giải quyết dứt điểm trước tháng 4/2020. Những trường hợp thuộc diện nghỉ như đã nêu trên nhưng có thời gian đủ điều kiện nghỉ sau tháng 3/2020 cho đến hết tháng 12/2020 thì giao trách nhiệm các địa phương thống kê, lập danh sách báo cáo chi tiết về họ và tên, chức danh, thời điểm nghỉ gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình xin ý kiến của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương giải quyết dôi dư đối với những trường hợp này tại thời điểm đủ điều kiện để nghỉ hưu đúng tuổi, nghỉ hưu trước tuổi theo các Nghị định số: 108/2014/NĐ-CP, 113/2018/NĐ-CP, 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ (trước khi giải quyết dôi dư) đối với từng trường hợp cụ thể và phù hợp với thời điểm đủ điều kiện để giải quyết nghỉ hưu thuộc diện nêu trên nhưng thời gian giải quyết không quá 12/2020.

3. Về bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh:

– Để đảm bảo sắp xếp, bố trí Công an chính quy về xã theo chỉ đạo của Bộ Công an trong quý I/2020, yêu cầu Công an tỉnh nhanh chóng xây dựng kế hoạch bố trí Công an chính quy về các xã, thị trấn chưa thực hiện việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, xác định lộ trình và thời gian bố trí cho từng địa phương, trong đó phải đẩy nhanh tiến độ đối với các xã đã có phương án. Những xã gặp khó khăn thì ưu tiên bố trí Trưởng Công an xã trước; những xã ít khó khăn hơn thì bố trí Trưởng và Phó Công an xã. Thời gian hoàn thành theo yêu cầu của Bộ Công an;

– Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi, phối hợp, đôn đốc việc triển khai thực hiện, kịp thời hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành theo đúng thời gian nêu trên;

– Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát vị trí chức danh Công an xã phải bố trí công an chính quy theo Đề án (nhưng hiện nay do người khác đảm nhận) để có kế hoạch chi tiết về thực hiện giải quyết dôi dư theo hướng:

  • Đối với những đồng chí Trưởng Công an đủ điều kiện để chuyển thành cán bộ, công chức cấp xã tại xã đó hoặc chuyển qua xã khác, khẩn trương tiến hành các quy trình, thủ tục để thực hiện dứt điểm trong tháng 3/2020;
  • Đối với những trường hợp Trưởng Công an đủ điều kiện xét chuyển thành công chức, viên chức cấp huyện trở lên, khẩn trương lập hồ sơ, thủ tục theo quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết (dứt điểm trong tháng 3/2020);
  • Đối với những trường hợp Trưởng Công an xã đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo các Nghị định số: 108/2014/NĐ-CP, 113/2018/NĐ-CP, 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ, trong thời gian từ nay đến hết tháng 3/2020 thì các địa phương có trách nhiệm khẩn trương lập các thủ tục đề nghị giải quyết dứt điểm trong thời gian nêu trên. Những trường hợp còn lại (có đủ điều kiện để nghỉ chế độ như trên trong thời gian từ sau tháng 3/2020 đến hết 31/12/2020) thì các địa phương lập danh sách chi tiết họ và tên, thời điểm nghỉ cho từng trường hợp báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình xin ý kiến của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương giải quyết dôi dư đối với những trường hợp này tại thời điểm đủ điều kiện để nghỉ hưu đúng tuổi, nghỉ hưu trước tuổi theo các Nghị định số: 108/2014/NĐ-CP, 113/2018/NĐ-CP, 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ (trước khi giải quyết dôi dư) đối với từng trường hợp cụ thể và phù hợp với thời điểm, điều kiện để giải quyết nghỉ hưu thuộc diện nêu trên nhưng thời gian giải quyết dứt điểm trước ngày 01/01/2021.

– Về hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, công cụ hỗ trợ cho lực lượng công an xã: Sau khi hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan xây dựng đề án tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đề nghị của Bộ Công an tại Công văn số 165/BCA-H01 ngày 17/01/2020, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

4. Về việc giải quyết chính sách cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư khi thực hiện Nghị quyết 37/NQ-TW; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và bố trí công an chính quy về xã:

Thực hiện theo Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 3509/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam, không ban hành thêm các chính sách mới, thực hiện dứt điểm trong tháng 3/2020.

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây